Dom svätého Juraja

Zariadenie pre seniorov Dom sv. Juraja predstavuje projekt, ktorý vznikol z reálnej potreby ľudí v dôchodkovom veku, ktorí z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a následne ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, hľadali pomoc vo farnosti, medzi veriacimi, či u farára farnosti. Táto reálna potreba sa stala základom, impulzom pre vytvorenie Domu sv. Juraja – najprv opatrovateľskej služby v domácnosti a neskôr pri neustále sa zvyšujúcom dopyte sa stala zrodom zariadenia pre seniorov Dom sv. Juraja.

Dom sv. Juraja je zariadením, ktorého cieľom je poskytnúť kvalitné sociálne služby klientom, rešpektujúc pritom ich individuálne potreby, individuálne schopnosti a možnosti participácie na riešení ich nepriaznivého stavu. Filozofiou celého zariadenia je poskytovanie starostlivosti vychádzajúcej z kresťanskej lásky k blížnemu. Preto klienti i zamestnanci majú možnosť zúčastňovať sa duchovného programu, ktoré zariadenie poskytuje.  Vidiac ťažkosti adaptácie u klientov pri prechode z rodinného prostredia do inštitucionálneho sa Dom sv. Juraja v podobe svojho denného programu, v láskavom prístupe zo strany zamestnancov,  snaží, čo do najväčšej miery stierať tieto rozdiely, poskytujúc starostlivosť akoby v rodinnom prostredí. Výhodou je lokalita zariadenia, klienti sú častokrát z danej dediny, alebo veľmi blízkej.

O Dome svätého Juraja napísali…