O Dome svätého Juraja

Myšlienku starať sa o starých, chorých a opustených veriacich farníkov nosil páter František – farár farnosti Stará Halič vo svojom srdci už dlhé roky. Impulzom pre zrealizovanie myšlienky bola konkrétna prosba babičky, farníčky, bývalej kostolníčky Elenky Čabovej, ktorá v dôsledku vážnej diagnózy ostala odkázaná na pomoc druhých. Vo svojej opustenosti poprosila o pomoc svojho duchovného otca – pátra Františka. Celý svoj dom aj s pozemkom sa už dávno predtým rozhodla darovať farnosti. Počas jej pobytu v nemocnici bolo možné dom sčasti zrekonštruovať, prispôsobiť podmienky na jej kvalitnú opateru. 24. apríla 2014 začali babičku opatrovať najprv jeden, neskôr dvaja opatrovatelia z farnosti. Už o pár týždňov prosila o opateru ďalšia farníčka, ktorá žila tiež dlhé roky sama. O ďalší mesiac bolo potrebné opatrovať už tretiu babičku, zakrátko na to ďalšiu a neskôr ďalšiu. Pôvodný domček už kapacitne nestačil, akútne stavy stále pribúdali, a preto sa farnosť rozhodla zakúpiť ďalší dom s pozemkom. Dané situácie sa začali vnímať ako Božie riadenie a vedenie pre vznik diela, Božieho diela, a síce pre vznik Zariadenia pre seniorov Dom svätého Juraja. Za zrodom tohto diela teda stojí túžba postarať sa o svojich opustených, na pomoc odkázaných farníkov vo svojom známom prostredí, v ktorom budú posilňovaní každodenným sv. prijímaním a láskyplnou starostlivosťou veriacich zamestnancov, ktorí poznajú zmysel a hodnotu obetovaného utrpenia.

Dom svätého Juraja je preto v prvom rade duchovným domom, ktorý najprv obohacuje  samotných opatrovateľov vidiac pokojne nesené a obetované utrpenie z lásky a rovnako je posilou a pomocou pre našich starých a chorých, ktorí takto môžu dôstojne a v atmosfére modlitby prežívať svoju starobu a s ňou spojené obety.

Napĺňajúc tieto ciele a odpovedajúc na stále sa zväčšujúci dopyt po opatere sa v júni 2016 začala stavať úplne nová stavba spĺňajúca všetky kritériá zariadenia pre seniorov. Za 2,5 roka sa vybudoval celkom nový areál Domu svätého Juraja s kaplnkou svätého Jozefa, ktorá bola 3. júla 2017 požehnaná otcom biskupom. V júni 2019 sa predpokladá otvorenie Zariadenia pre seniorov Dom svätého Juraja.

Dom svätého Juraja momentálne zastrešuje opateru 10 starých a chorých farníkov.  Do dnešného dňa využilo opatrovateľskú službu 26 seniorov.