Pán Boh zaplať všetkým Vám

Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme „Bežeckej rodine“, ktorú oslovila naša starostlivosť o našich starých a chorých seniorov. Bežecká rodina je dobrovoľné zoskupenie členov – bežcov, ktorí okrem toho, že radi robia niečo pre svoje zdravie, „živia“ svoje srdce aj nezištnou pomocou druhým. Tak to bolo aj v našom prípade. V priebehu týždňa pred sv. Mikulášom zorganizovali zbierku, vďaka ktorej nám 5. 12. 2021 osobne priniesli do Domu sv. Juraja plné priehrštie darčekov pre našich klientov. Darčeky boli praktické a do detailov premyslené. Pán Boh na príhovor sv. Mikuláša odmenil našim starým a chorým ich utrpenie, ktoré nesú z lásky k Nemu v tichosti, v láske, v trpezlivosti a zjemnil im ho aj takto prejavenou vďakou a materiálnou starostlivosťou. Želáme celej Bežeckej rodine Božiu ochranu a sľubujeme im, že budeme na nich pamätať vo svojich modlitbách.

Veľkú radosť v srdci prežívame už niekoľko rokov z krásnej myšlienky našich farníkov, resp. manželských párov z blízka i okolia, ktorí z vlastnej iniciatívy a z čistej lásky k našim starým a chorým organizujú a zastrešujú akciu „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. A tak aj tento rok  24. 12. 2021 si naši starí a chorí mohli po štedrej večeri nájsť pod stromčekom darček adresovaný presne na svoje meno. Ich radosť bola úprimná a neskrývaná. Viackrát z ich očiek vypadli slzy vďaky a dojatia. Popritom sme si spievali koledy a na záver poďakovali malému novonarodenému Ježiškovi, za Jeho prejavy lásky. Vždy sme to my, ktorí sme obdarovaní v prvom rade Božou láskou, a v konečnom dôsledku aj v hmatateľnej podobe prostredníctvom sŕdc dobrých ľudí.

Ďakujeme aj z celého srdca za všetkých darcov, ktorí na nás stále myslia, modlia sa za nás, sprevádzajú nás a pomáhajú nám akýmkoľvek spôsobom. Ďakujeme za darovanie materiálu potrebného na aktivity so seniormi, za darovanie drogérie, za darovanie upratovacích pomôcok, za darovanie potravín, za vzájomnú spoluprácu. Pán Boh zaplať každému jednému darcovi, nech ich skrytá, čistá obeta naplní ich srdcia pokojom a Božou láskou.